01marras2018

LUMI VALKEAKSI, ILMA PUHTAAKSI – KAMPANJA MUSTAN HIILEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI

Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen lämpenemisestä aiheutuu mustasta hiilestä, joka on hienojakoista nokipölyä. Mustan hiilen pienhiukkaset lämmittävät ilmakehää, laskeutuessaan lumen ja jään pinnalle ne imevät auringonvaloa, mikä nopeuttaa jään ja lumen sulamista. Noin kolmasosa mustan hiilen aiheuttamasta arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä. Lisäksi musta hiili aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja maailmanlaajuisesti.

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekäöljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihdutuksesta. Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä.

CLC, Bioenergia ry, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Nuohousalan Keskusliitto ry käynnistävät kampanjan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten musta hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kampanja kannustaa organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi.  Lisäksi kampanjassa lisätään nuohoojien avustuksella puun pienkäyttäjien osaamista keinoista, joilla kotitalouksissa voidaan vähentää mustan hiilen päästöjä. Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ideakilpailu uusien ratkaisujen kehittämiseksi.

Kampanja avataan 6.11.2018 ja se päättyy 31.3.2019. Loppuraportissa, joka toimitetaan Arktisen neuvoston asiantuntijaryhmille, kuvataan mustan hiilenpäästöjä vähentäneitä toimia, kampanjan aikana saatuja kokemuksia sekä ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös Suomen rajojen ulkopuolella mustan hiilen päästöjen rajoittamiseksi.

Aikataulu

31.3.2019             Raportti tuloksista

6.-7.5.2019           Raportin esittely Arktisen neuvoston kokouksessa

 

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, maatalouden ja rakentamisen työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekä öljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihduttamisesta. Musta hiili kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja aiheuttaa terveyshaittoja. Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin: arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen pallonpuoliskon lämpenemisestä aiheutuu tänä päivänä mustasta hiilestä.

Pohjoisessa mustan hiilen vaikutus on erityisen merkittävä siksi, että mustaa hiiltä laskeutuu lumen ja jään pinnalle. Musta hiili ei heijasta auringon valoa, vaan imee sitä, lämpenee ja sulattaa jäätä ja lunta. Mustan hiilen aiheuttama haitta on erityisen voimakas keväällä ja kesällä, kun auringonvaloa on pohjoisessa runsaasti. Mustaa hiiltä päätyy pohjoiseen etelästä kulkeutuvien ilmamassojen mukana, mutta pohjoisten alueiden omat päästöt ovat myös merkittävät. Noin kolmasosa mustan hiilen aiheuttamasta arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä.

Päästöjä voidaan vähentää ottamalla käyttöön parhaat tekniset ratkaisut ja tiukentamalla päästörajoituksia. Keinot tähän ovat jo olemassa. Maailmanpankki on tehnyt aloitteen rutiininomaisen soihduttamisen lopettamiseksi 2030 mennessä ja kaikki arktiset öljyntuottajamaat ovat sitoutuneet siihen.

Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä. Uusilla pienpolton puhtailla teknologioilla olisi maailmanlaajuista kysyntää.

Lue lisää täältä.

Uutisia liittyen aiheeseen

MTV: Puusaunassa piilee vakava terveysriski – näin vähennät pienhiukkaspäästöjä, julkaistu 27.2.2019

YLE: Puukiukaiden hiukkaspäästöissä satakertaiset erot – ostaja saa vielä arvailla, mistä kiukaasta on vähiten vaaraa terveydelle, julkaistu 26.2.2019

 

Kampanja on avoin kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

 

 

Ilmoittautumiset kampanjaan sekä käytännön asiat:

Anna Taimisto, anna.taimisto(at)clc.fi +358 40 734 1432

 

Musta hiiltä ja sen vähentämistä koskevat asiat ja kysymykset:

Mikael Hildén, mikael.hilden(at)ymparisto.fi +358 40 740 1675

Ideakilpailu

Kilpailulla haetaan esimerkkejä hyvistä ratkaisuista, joilla voidaan vähentää mustan hiilen päästöjä. Kilpailu jakaantuu viiteen sarjaan. Kaikissa sarjoissa kriteereinä ovat todennetut muutokset sekä mahdollisuudet laajentaa ja/tai monistaa sovellusta tai ratkaisua päästöjen vähentämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Kategoriat ovat seuraavat:

 

 1. Tulisijojen ja muiden päästölähteiden käytön ja käytäntöjen kehittäminen:

Esimerkkejä ideoista voivat olla uudet palvelut ja palvelumallit, joiden ansiosta tulisijojen tai puukattiloiden käyttäjät kiinnittävät entistä enemmän huomiota polton hallintaan ja tulisijojen kuntoon päästöjen minimoimiseksi sekä polttoaineen käsittelyyn ja varastointiin liittyvät ratkaisut. Kyse esimerkiksi voi olla uusista palvelumalleista tai nuohoukseen liittyvistä neuvonta ja huoltopalveluista. Idean kuvauksesta tulisi käydä ilmi:

 • palvelun toteutustapa
 • palvelun tueksi käytetyt ja/tai kehitetyt aineistot
 • saavutetut tulokset (asiakaskunnan laajuus, muutosten luonne ja niiden todennettavuus)
 • mahdollisuudet laajentaa ja/tai monistaa palvelua kansallisesti ja kansainvälisesti

 

2.  Tulisijojen valmistus – pienpoltto (takat, hellat, kiukaat, muut pienet tulisijat):

Esimerkkejä ideoista/ratkaisuista ovat uudet polttopesämallit, savukaasujen jälkikäsittely tai polttoaineet. Idean/ratkaisun kuvauksesta tulisi käydä ilmi

 • Ratkaisun tekninen kuvaus ja sen kaupallinen valmiusaste (kaupallinen tuote, kaupallistamista edeltävä pilottivaihe, ensimmäisten kokeiden vaihe, idea-aste)
 • Todennetut tai arvioidut mustan hiilen tai pienhiukkasten ominaispäästövähennykset/tuotettu lämpöenergiayksikkö
 • Nykyinen myynti
 • Arvio kansallisista ja kansainvälisistä markkinoista

 

3. Teollisen mittakaavan mustan hiilen lähteet:

Esimerkkejä ideoista/ratkaisuista ovat uudet vähäpäästöiset teknologiat, prosessiparannukset, sekä uudet puhdistuslaitteistot. Idean/ratkaisun kuvauksesta tulisi käydä ilmi

 • Ratkaisun tekninen kuvaus ja sen kaupallinen valmiusaste (kaupallinen tuote, kaupallistamista edeltävä pilottivaihe, ensimmäisten kokeiden vaihe, idea-aste)
 • Todennetut tai arvioidut mustan hiilen tai pienhiukkasten ominaispäästövähennykset
 • Nykyiset käyttökohteet
 • Arvio kansallisista ja kansainvälisistä mahdollisista käyttökohteista

 

4. Mustan hiilen päästölähteiden poistaminen:

Mustan hiilen päästöjä voidaan paikallisesti vähentää merkittävästi luopumalla kokonaan päästöjä tuottavasta tekniikasta, esimerkiksi uusimalla yrityksen/kunnan autokanta vähäpäästöiseksi, vähentämällä polttoon perustuvaa lämmitystä tms. . Idean/ratkaisun kuvauksesta tulisi käydä ilmi

 • Ratkaisun kuvaus (toteuttamiskeinot)
 • Todennetut tai arvioidut mustan hiilen tai pienhiukkasten päästövähennykset
 • Nykyiset käyttökohteet
 • Arvio kansallisista ja kansainvälisistä mahdollisista käyttökohteista/laajennusmahdollisuuksista

 

5. Mittausmenetelmät. Mustan hiilen päästömäärien luotettava arviointi on olennaista parannuskohteiden tunnustamisessa ja parannusten todentamisessa. Esimerkkejä ideoista/ratkaisuista voivat olla uudet mittauslaitteistot sekä mittausmenettelyt ja niiden pohjalta kehitetyt ehdotukset standardoitaviksi mittauskäytännöiksi. Idean/ratkaisun kuvauksesta tulisi käydä ilmi

 • Ratkaisun tekninen kuvaus ja sen kaupallinen valmiusaste (kaupallinen tuote, kaupallistamista edeltävä pilottivaihe, ensimmäisten kokeiden vaihe, idea-aste)
 • Todennetut parannukset mustan hiilen mittaustarkkuudesta
 • Nykyiset käyttökohteet
 • Arvio kansallisista ja kansainvälisistä mahdollisista käyttökohteista

 

Kilpailun säännöt

Jokainen osallistuja saa halutessaan esittää kilpailussa useita ideoita/ratkaisuja, jokaisesta laaditaan oma kuvauksensa

Idean/ratkaisun kuvaus esitetään tiivistetysti noin yhdellä sivulla, jonka tulee olla julkaistavissa. Kuvauksen liitteeksi voi esittää tarkempia laskelmia ja muuta aineistoa. Jos näissä täydentävissä aineistoissa on yrityssalaisuuksia tai muuta ei-julkista aineistoa, siitä tulee ilmoittaa selkeästi ilmoittaa.

Kuvaukset ideoista/ratkaisuista tulee toimittaa 12.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen anna.taimisto@clc.fi.

Palkitseminen

Raati arvioi ideat/ratkaisut sarjoittain. Jokaisen sarjan paras idea/ratkaisu saa kunniakirjan. Raati voi lisäksi harkintansa mukaan jakaa erityismainintoja. Rahallisia palkintoja ei jaeta.

 

Kilpailun voittajat julkistetaan Arktisen neuvoston ministerikokouksen iltavastaanotolla Rovaniemellä maanantaina 6.5. Kilpailussa menestyneille ratkaisuille järjestetään mahdollisuuksia esitellä ideoitaan ministerikokousviikon oheistapahtumissa. Lisäksi kaikille voittajille ja erityismaininnan saaneille annetaan mahdollisuus esittää hankkeensa Arktisen Neuvoston Arctic Contaminants Action Programmin (ACAP) ylläpitämällä hankekuvaus-sivustolla.

 

Raati

Kaarle Kupiainen, ympäristöministeriö 

Jouni Keronen, CLC

Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry

Hannu Murtokare, Nuohousalan Keskusliitto ry

Mika Sulkinoja, Sitra

Helena Sarén, Business Finland

 

Lisätietoja

Ilmoittautuminen ja käytännönasiat:
Anna Taimisto, anna.taimisto(at)clc.fi +358 40 734 1432

 

Musta hiiltä ja sen vähentämistä koskevat asiat ja kysymykset:

Mikael Hildén, mikael.hilden(at)ymparisto.fi +358 40 740 1675

 

 

Share:
 • 1 marras, 2018
 • anna.taimisto
 • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments