Climate Leadership Coalition (CLC) kiittää mahdollisuudesta lausua viraston 1.12.2023 julkaisemista muutoksista luonnokseen valvontamenetelmistä valvontajaksoille 2024–2027 ja 2028–2031.

CLC on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto, jolla on 96 organisaatiojäsentä: 66 yritystä, 9 yliopistoa, 5 etujärjestöä, 7 kaupunkia, 6 tutkimuslaitosta, 2 säätiötä ja 1 työmarkkinakeskusjärjestö. CLC kannustaa päätöksentekijöitä nopeuttamaan yhteiskunnan vihreää transitiota ja elpymistä ennustettavien ja kunnianhimoisten politiikkojen sekä systeemisten markkinalähtöisten ratkaisujen avulla. Ennustettavuus ja systeemiset ratkaisut ovat merkittävien investointien edellytys.

Fossiilisesta energiasta irtautumisessa on kyse energiamurroksesta, jossa sähköistyminen on kaiken keskiössä. Suomalaisen yhteiskunnan sähköistyessä myös sähköverkkojen investointitarve sekä rooli puhtaan siirtymän onnistumisessa vain kasvaa entisestään. Investoinnit verkkoon mahdollistavat osaltaan myös sähköjärjestelmän vakauden sekä huoltovarmuuden, joka on yhteiskunnan eri toimijoille ja jäsenillemme elintärkeää.

CLC:n näkemyksen mukaan menetelmäluonnos esittää merkittäviä muutoksia, jotka perustavalla tavalla muokkaavat puhtaan sähkön tuotannon, siirron ja hyödyntämisen olosuhteita. Energiaviraston esittämät muutokset ensimmäiseen luonnokseen nähden eivät ole riittäviä turvaamaan tulevien investointitarpeiden toteuttamista.

Tällä hetkellä Suomen sähköverkko on erittäin vahva kilpailutekijä, jolla voimme erottua myönteisesti verrattuna kilpailijamaihimme. Esitetyt muutokset heikentäisivät investointiympäristöämme ja siten Suomen kiinnostavuutta investointikohteena, jossa puhtaan sähkön saatavuus on tällä hetkellä ratkaisevassa roolissa muun muassa suunnitteilla olevissa vetyhankkeissa. Nämä hankkeet alkavat näillä näkymin rakentua valtaosin kyseessä olevien valvontajaksojen aikana. Puhtaan siirtymän investoinnit onnistuvat kuitenkin vain, jos niiden toteuttamisen tukena on ennakoitava ja mahdollistava regulaatio ja infrastruktuuri.

Valitettavasti esitettyjen valvontamenetelmien muutosten vaikutuksia verkkoyhtiöiden investointikykyyn sekä puhtaan energian hankkeiden investointeihin ei nähdäksemme ole valmistelussa arvioitu riittävästi. Arviointi tulee toteuttaa huolellisesti, myös pitkän aikavälin näkökulmasta.

CLC pitää kriittisen tärkeänä, että valvontamenetelmät ovat sellaiset, jotka mahdollistavat nykyisen laadukkaan sähkönsiirron ja -jakelun ja tarvittavat verkkoinvestoinnit. Nyt esitetty malli heikentää nähdäksemme verkkoyhtiöiden investointikyvykkyyttä, mikä tuo huomattavaa epävarmuutta puhtaansiirtymän investoinneille ja verkkoliitynnöille. Suomi tarvitsee sähköintensiivistä, vähähiilisiä ja päästöttömiä ratkaisuja tarjoavaa teollisuutta. Jos riittävää sähkön siirtokapasiteettia ja puhtaan energian saatavuutta ei pystytä takaamaan, tämä kehityksensä alkuvaiheessa oleva teollisuudenhaara ja sen myönteiset työllisyys- ja hyvinvointivaikutukset vaikutukset ohjautuvat pois Suomesta. Samalla heikentäisimme myös omia edellytyksiämme saavuttaa ilmastotavoitteitamme.

Suomessa verkkoihin on tähän asti ollut mahdollista investoida yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Samalla sähköverkkopalvelun hinta suhteutettuna asiakaskohtaiseen verkon määrään on Suomessa Euroopan alimpia. Kohtuullisen hinnan ja laadukkaan verkkopalvelun tulee olla tavoitteena myös tulevaisuudessa. Esitetyt menetelmämuutokset, erityisesti valvontamenetelmien mukaisen verkon arvon jäädyttäminen, ohjaavat päinvastaiseen suuntaan.

Esitetyillä, investointikyvykkyyttä merkittävästi heikentävillä menetelmillä verkoista uhkaa muodostua yhteiskunnan puhtaan siirtymän ja sähköistymiskehityksen este.

Lisätietoja: Juha Turkki, kehitysjohtaja, juha.turkki@clc.fi, +358 45 346 1925