Suomalaisilla yrityksillä, kaupungeilla, yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on merkittävä rooli ilmastoratkaisuiden kehittäjänä ja skaalaajana globaalisti. Suomen ja suomalaisten tuleva menestys perustuu vahvaan ilmastotyöhön. Climate Leadership Coalitionin jäsenten kanssa olemme koonneet seitsemän tulevan hallituksen kannalta keskeistä kysymystä ja vastaukset niihin. Ehdotukset on tehty tukemaan tulevan hallituksen ilmasto-, teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa.

 

1. Miten teemme todeksi vihreän kasvun potentiaalin?

Vihreä siirtymä on kuluvan ja tulevien vuosikymmenten keskeisimpiä muutoksen ajureita. Tämä halki yhteiskunnan kulkeva muutos tarjoaa Suomelle poikkeuksellisen taloudellisen mahdollisuuden. Jos onnistumme asemoimaan itsemme siirtymän kärkijoukkoon, vihreä digitaalinen siirtymä voi tuoda Suomelle kymmenien miljardien eurojen vientitulot ja in­vestoinnit vuoteen 2035 mennessä.Luonnonvaramme, osaamisemme ja kykymme prosessien kehittämiseen antavat Suomelle etulyöntiaseman vihreässä siirtymässä suhteessa moniin kilpailijoihin. Suomella on ainut­ laatuinen rooli korkean jalostusasteen vähähiilisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittäjänä.Yhdessä Boston Consulting Groupin kanssa tekemässämme selvityksessä (1) olemme analysoineet 28 vihreän viennin kasvualuetta, jotka tarjoavat merkittävät mahdollisuudet vihreille palveluille ja tuotteille. Tärkeää on laittaa toimeksi heti hallituskauden alussa. Nykyinen hallitus on luonut suunnan. Seuraava hallitus voi laittaa monet toimenpiteet saman tien liikkeelle omilla painotuksillaan.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Tiivistetään ministeriöiden ja toimijoiden yhteistyötä, jotta toimintaympäristö on ennakoitava ja kannustava vihreän siirtymän kasvumahdollisuuksille. Perustetaan tilannehuone, jossa seurataan vihreän kasvun mahdollisuuksia ja investointeja.
  • Vahvistetaan strategista suunnittelua ja ennakointia vihreän kasvun keihäänkärki­ aloilla. Ensimmäiseksi valmiiksi on saatava elinkeinopoliittinen vetytalousstrategia (2), sitten vastaavat suunnitelmat muille viennin kärkialueille teollisuuden ratkai­suihin, biotalouteen, vihreisiin metalleihin ja akkuihin. Suomen etu on asemoitua kaikilla näillä alueilla korkean jalostusasteen maana.
  • Nimetään suomalaisten yritysten hiilikädenjäljen (3) kasvattaminen strategiseksi prioriteetiksi. Rakennetaan vihreän kasvun green tech ­strategia ja vahvistetaan viennin edistämistyötä kasvavilla globaaleilla markkinoilla.

2. Millaisilla ilmastotavoitteilla kohti vuotta 2035?

Ilmastotiede osoittaa, ettei vakaa yhteiskuntakehitys ole mahdollista ilman mittavia glo­baaleja ilmastotoimia. Pariisin ilmastokokouksessa asetettu 1,5 asteen tavoite on viitoitta­nut suuntaa tulevalle toimintaympäristölle. Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on asemoinut Suomen suhteessa tavoitteeseen. EU:n Green Deal integroi ilmasto­ ja ym­päristötavoitteet laajasti osaksi eurooppalaista kehitystä ja vahvisti EU:n valitsemaa roolia edelläkävijänä.Yritysten näkökulmasta vähähiilisyydestä on tullut yhä tärkeämpi investointien ajuri. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että ilmastopolitiikan pitkä linja kotimaassa säilyy ja että Suomi on lähivuosina entistäkin aktiivisempi kansainvälisen ilmasto­ ja luontopolitiikan edistäjä. Sillä vahvistetaan suomalaisten yritysten asemaa kansainvälisillä markkinoilla.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Uusi hallitus ottaa työnsä lähtökohdaksi vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen ja seuraa IPCC:n suosituksia (4) rakentamalla pitkän tähtäimen näkymää kohti hiili­negatiivisuutta.
  • Toimitaan aktiivisesti kansainvälisessä ilmasto­ ja luontopolitiikassa vahvistaen sitoutumista 1,5 asteen tavoitteeseen. Ilmastonmuutos ja luontokato kiihdyttävät toisiaan ja niiden ratkaisemisessa on paljon synergioita. Sekä EU­-tason että kansal­listen tavoitteiden asetannan on oltava pitkäjänteistä ja sääntelyn selkeää ja enna­koitavaa.
  • Edistetään hiilen hinnoittelujärjestelmien kehitystä, laajenemista uusille sektoreil­le ja järjestelmien välisten linkitysten vahvistamista kansainvälisessä politiikassa. Toimitaan kansainvälisten taloudellisten organisaatioiden kanssa hiilen hinnoittelumekanismien vahvistamiseksi.
  • Tuetaan Euroopan Unionin yhteisiä ilmasto­ ja ympäristöpolitiikan tavoitteita ja suunnittelujärjestelmää. Sääntelyllä tulee tukea innovaatioita, markkinoiden kehit­tymistä ja kysynnän vahvistumista kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena tulee olla, että myös pienten pohjoisten jäsenmaiden toimintaympäristö otetaan huomioon suun­nittelussa.

3. Kuinka kiihdytämme tutkimusta ja kehitystä ja pidämme huolta osaamisesta?

Ilmasto­ ja luontohaasteiden ratkaisun veturi on korkeatasoinen tiede ja tutkimus. IEA:n (5) mukaan puolet 2050 ilmastotavoitteeseen pääsemisen mahdollistavista innovaatioista on edelleen kaupallistamatta. Ennakoitava ja pitkäjänteinen tutkimus-, kehitys- ja inno­vaatiorahoitus on tärkein yksittäinen tekijä Suomen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin kas­vattamiseksi pitkällä tähtäimellä. Osaajien puute on yksi keskeisimpiä kasvua rajoittavia tekijöitä. Tälläkin hetkellä Suomes­sa on ilmastoratkaisuja tuottavia yrityksiä, joiden kehittymistä rajoittaa osaajapula. Ongel­ma on erityisen vaikea tietyillä korkean teknologian alueilla, mutta se koskee laajasti koko elinkeinoelämää, niin tuote­ kuin palveluliiketoimintaakin.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Nostetaan TKI-­rahoitus suunniteltuun 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Luo­daan TKI­-politiikan osana huipputasoisen ilmasto­ ja luontotutkimuksen rahoituk­sen malli sekä perustutkimukseen että vihreän siirtymän ratkaisujen kehittämi­seen.
  • Luodaan edellytykset tutkimustiedon nopeampaan hyödyntämiseen tuomalla tutki­ musta ja yrityksiä entistä läheisempään yhteistyöhön hyödyntämällä ja edelleen ke­hittämällä Business Finlandin ja erityisesti kasvumoottoreiden oppeja.
  • Varmistetaan edellytykset ison kokoluokan käytäntöön skaalautuvien demonstraatiohankkeiden toteutumiselle Suomessa. Tavoitteena osaamisen, investointi­en ja tuotannon kohdentuminen tänne.
  • Pidetään huolta vihreän siirtymän huippuosaajien riittävyydestä ja kaikkien työn­ tekijöiden osaamisen kehittämisestä. Panostuksia tarvitaan niin korkeakoulutuk­sessa, ja toisella asteella kuin jatkuvassa oppimisessa ja peruskoulussakin.
  • Edistetään vihreään siirtymään liittyvää tutkimusta tekevien suomalaisten tutki­muslaitosten ja yliopistojen syvenevää yhteistyötä ja vahvaa verkottumista alan EU­-alueella tehtävään tutkimukseen.

4. Miten Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta?

Suomella on ennennäkemätön mahdollisuus edullisen päästöttömän energian tuotannon kasvattamiseen ja teollisuuden ja liikenteen sähköistämiseen. Suomesta voi tulla euroop­ palaisittain merkittävä tuulivoiman tuottaja ja lisäksi meillä on osaamista ja halua myös uusien pienydinvoimaloiden tekemiseen. Sähköntarve Suomessa voi jopa kaksinkertais­tua vuoteen 2035 mennessä, jos onnistumme hyödyntämään suomalaisen vetytalouden, energian varastoinnin ja vihreän teräksen tuotannon mahdollisuudet (6). Nyt Fingridin tiedossa olevien (7) tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu teho vastaa yli 10­-kertaisesti Suomen sähkönkulutuksen huipputehoa. Pullonkaula ei siis ole investoin­neissa tai hankekehityksessä vaan investointien ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvit­tamisessa. Valtion ja alueiden on Suomessa löydettävä keinot luvitusprosessien korkea­ tasoiseen johtamiseen ja lupien laadun parantamiseen sekä rahoituksen lisäämiseen tätä varten. Lisäksi valtiolla on merkittävä rooli energiainfrastruktuurin rakentajana.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Turvataan uusilla investoinneilla riittävä sähkö­-, kaasu­- ja vetyverkoston kapasi­teetti vihreän siirtymän mahdollistamiseksi ja pidetään huolta kriittisen infrastruk­tuurin toimintavarmuudesta myös kriisitilanteissa. Lisäksi vahvistetaan kyvykkyyt­tä arvioida sähkön kysynnän kehitystä Suomessa ja lähialueilla.
  • Nopeutetaan lupaprosesseja ja parannetaan niiden laatua ottamalla käyttöön yh­den luukun periaate hakijalle ja johtamalla käsittelyresursseja tehokkaasti. Lisäksi ehdotamme merkittävän lisärahoituksen ohjaamista ELY-keskuksille lupakäsitte­lyyn ja hallinto­oikeuksille niihin liittyvien valitusten käsittelyyn.
  • Luodaan rakenteet ja kannustinjärjestelmät erityisesti tuuli­- ja aurinkovoiman sekä akkuklusterin tarvitsemien materiaalien ja metallien kierrätykseen.
  • Kun sähkömarkkinoita uudistetaan, tulee pitää huolta siitä, että ei vaaranneta hyvin toimivan pohjoismaisen sähkömarkkinan markkinaehtoisuutta. Pidetään huoli, että markkinamalli kannustaa laajasti investointeihin ja hiilineutraalien ratkaisujen edis­tämiseen ja että esteet hiilineutraalien ratkaisujen edistämiseksi poistetaan.
  • Pidetään huolta, että sähkönkäytön mittava lisäys on mahdollista myös nyt uusittavana olevan energiatehokkuusdirektiivin näkökulmasta.

5. Miten vähennämme päästöjä liikenteessä, lämmityksessä ja maataloudessa?

Taakanjakosektorin merkitys päästövähennysten tekijänä korostuu tulevaisuudessa, kun energiantuotannon ja raskaan teollisuuden päästöt pienenevät edelleen. Taakan­ jakosektorilla on syytä tarkastella päästövähennystoimien keskinäistä vaikuttavuutta ja kannattavuutta, jotta päästövähennyksissä edetään kustannustehokkaasti. EU:n päästökaupasta tulee vähitellen vaikuttava ohjauskeino tieliikenteen ja rakennus­ten lämmityksen päästöjen vähentämiseen. Päästöjen vähentäminen liikenteessä vaatii päästökauppaa tukevaa, riittävän laajaa jakeluinfrastruktuuria vaihtoehtoisille käyttö­ voimille ja polttoaineille. Biokaasulla ja biopolttoaineilla on tässä ensi vaiheessa merkit­tävä rooli. Kestäviä biojalosteita tarvitaan tieliikenteen lisäksi laiva­ ja lentoliikenteessä, työkoneissa ja lämmityksessä. Vahva ja toimiva tie­ ja rataverkko on yksi kilpailukykytekijä houkutellessamme vihreän siirtymän edellyttämiä investointeja Suomeen. Lämmityksen osalta fokuksen siirtäminen polttoon perustumattomiin ratkaisuihin on tärkeää. Maatalouden saaminen mukaan päästötalkoisiin on aiempaa tärkeämpää, jotta Suomi saavuttaa kansalliset ja EU:n asettamat päästötavoitteet. Viljelijät tarvitsevat kannusteet vähäpäästöiseen ruuantuotantoon.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Pidetään kirkkaana tavoite päästöttömästä, fossiilittomasta liikenteestä. Mahdol­listetaan sähköistyminen ja sähköisten polttoaineiden käyttö ja osoitetaan siirty­mävaiheessa biokaasulle ja biopolttoaineille rooli ja edellytykset raskaan liikenteen ratkaisuna.
  • Tuetaan liikenteen vähähiilistymistä edesauttamalla raskaan liikenteen vaihtoeh­toisten käyttövoimien kalustohankintoja ja polttoaineiden jakeluverkon rakentamis­ta sekä jatkamalla rataverkoston sähköistämistä.
  • Osoitetaan resursseja kumuloituneen korjausvelan hoitamiseksi sekä rata­- että tieverkossa priorisoiden niitä hankkeita, joilla on merkittävimmät päästövähennysvaikutukset.
  • Luodaan ohjelma vähäpäästöisten, polttoon perustumattomien lämmitysratkaisui­den, uuden sukupolven kaukolämpöratkaisuiden ja lämmön varastoinnin edistämi­seksi.
  • Luodaan kannusteet maatalouden ja ruokaketjun päästövähennystoimille sekä maa­perän hiilensidonnalle. Yritykset ja viljelijät ovat sitoutuneet kehittämään kotimais­ta kestävää ruokamarkkinaa, luomaan työpaikkoja ja tekemään pitkäaikaisia inves­tointeja Suomeen.
  • Luodaan mekanismeja fossiilittomien lannoitteiden, esimerkiksi vihreän ammonia­kin, käyttöönotolle.

6. Miten markkina ilmastoystävällisille tuotteille rakennetaan?

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on todennut, että tulevista päästövähennyksistä 40–70 % tehdään kuluttajarajapinnassa (8). Tarvitaan parempia palveluita, tuotteita ja infrastruktuuria, jotta kulutus tukee vähähiilistä siirtymää. Kulutuspäätösten tekijöiden mahdollisuutta valita ympäristöystävällisesti tulee vahvistaa. Tarvitaan läpinäkyvyyttä, digi-­ ja älyratkaisuiden käyttöönottoa ja kansainvälistä ohjaus­ta tuotannon ja myynnin eettisiin periaatteisiin, joihin suomalaiset yritykset ovat laajasti sitoutuneet. EU:sta on tulossa paljon uutta lainsäädäntöä liittyen ympäristö­ ja päästötie­toon. Suomen tulee pitää huolta siitä, että raportointivaatimukset ovat tarkoituksenmukai­set ja kohtelevat yrityksiä tasapuolisesti.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Edistetään päästöttömien tuotteiden kysyntää jakeluvelvoitteilla liikennepoltto­ aineiden lisäksi esimerkiksi lannoitteissa.
  • Kehitetään digitaalisia järjestelmiä, joilla kuluttaja saa oikeaa hiilijalanjälkitietoa ja se pystytään jäljittämään ja hyödyntämään koko toimitusketjun läpi.
  • Edistetään uusien älykkäiden energiajärjestelmien ja energian varastointimahdolli­suuksien käyttöönottoa laajentamalla kotitalousvähennystä ja yritysten investointi­avustuksia kattamaan myös akustohankinnat.
  • Asetetaan vahvasti vähähiilisyyteen ohjaava kriteeristö hiilijalanjäljen käytölle julkisissa hankinnoissa erityisesti rakentamisessa ja liikenneostoissa.
  • Luodaan markkinaa kiertotalouden ratkaisuille: Tehdään periaatepäätös uusioma­ teriaalien käyttämisestä valtion rakennus­ ja infrahankkeissa. Laaditaan valtion ja kuntien sopimus (green deal) kiertotalouden mukaisten materiaalien käytön lisää­ misestä ja vahvistetaan hankintaosaamista myös kuntien ja yritysten hankinnoissa.

7. Miten saamme puupohjaisten tuotteiden jalostusarvon nousemaan ja samaan aikaan nielut vahvistumaan?

Puupohjaisilla tuotteilla on merkittävä rooli Suomen viennille. Edistyksellisten puupoh­jaisten tuotteiden osalta kysyntä maailmanmarkkinoilla myös kasvaa nopeasti. Parhaim­millaan ne korvaavat fossiilisilla polttoaineilla tai fossiilisista raaka­aineista valmistettuja tuotteita. Haasteena on, että Suomen metsien hiilinielut ovat viime vuosina heikentyneet ja näyttää siltä, että metsien kyky sitoa hiiltä on heikentynyt myös muualla Euroopassa. Puupohjaisten tuotteiden jalostusarvon nostaminen ja käyttöiän pidentäminen ovat kes­keisimmät keinot ilmastokestävyyden vahvistamiseen. Arvokkaista suomalaisista metsistä voidaan tehdä korkeatasoisia, maailmalla kysyttyjä tuotteita ja samalla vahvistaa metsien hiilinieluja ja biodiversiteettiä. Myös teknisen hiilensidonnan mahdollisuudet, erityisesti BECCS ja BECCU pitää ottaa huomioon ja edistää niiden käyttöönottoa.

 

Ehdotamme, että tehdään näin!

  • Luodaan markkinalähtöiset kannusteet hiilensidontaan maatalous­ ja metsämailla niin, että maanomistaja saa hyödyn hiilensidonnasta.
  • Luodaan pitkän tähtäimen näkymä ja kannusteet erityisesti biopohjaisen hiilidiok­sidin tekniseen sidontaan, käyttöön ja varastointiin (BECCU, BECCS) Suomessa. Lisäksi tulee edistää hiilidioksidin talteenottoa ilmakehästä (DACCS).
  • Edistetään puun jalostusarvon nostamista ja pitkäaikaisten puutuotteiden kehitys­työtä niitä tukevilla teollisuuspoliittisilla linjauksilla ja muutosta tukevan tutkimuk­sen vahvistamisella.
  • Kestävä, hyvä metsänhoito on avain metsän tuotantokyvyn, hiilensidonnan ja biodi­versiteetin vahvistamiselle. Tarjotaan maa­- ja metsätalouden ammattilaisille koulu­tusta hyvää metsänhoitoa vahvistavista toimintatavoista.
 
 
Lue CLC:n ehdotukset Suomen seuraavalle hallitukselle kokonaisuudessaan tässä: CLC-7kysymystajavastausta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition
puh. 050 515 9753, tuuli.kaskinen@clc.fi