Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalition ry:ltä (CLC) asiantuntijalausuntoa koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää (U26/2022 vp) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta.

Osana RePowerEU-suunnitelmaa Euroopan komissio on antanut ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta. Nyt annetulla esityksellä komissio lisää rakennusten energiatehokkuus- direktiiviin uuden ehdotuksen aurinkoenergian käytön edistämisestä RePowerEU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudella artiklalla varmistetaan uusien rakennusten aurinkoenergiavalmius sekä aurinkoenergiajärjestelmien asentaminen rakennuksiin.

Valtioneuvoston tavoin pidämme tärkeänä että uudet rakennukset suunnitellaan siten, että aurinkoenergian tuotantopotentiaali voidaan optimoida sijaintipaikan aurinkosäteilyn mukaan tarkoituksena mahdollistaa aurinkoteknologian myöhempi asentaminen kustannustehokkaasti. Korostamme valtioneuvoston tavoin että uuden rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida muutkin reunaehdot, kuten rakennusta koskevat olennaiset tekniset vaatimukset tai olemassa olevasta kaavoituksesta johtuvat tarpeet. Säädökseen on mielestämme syytä jättää riittävästi kansallista liikkumatilaa tämän mahdollistamiseksi.

Pidämme lähtökohtaisesti hyvänä komission uusiin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin ehdottamia velvoitteita ottaa käyttöön rakennuksiin soveltuvat aurinkoenergiajärjestelmät. Suomessa on kuitenkin sellaisia rakennuskohteita, joissa ilmastoinvestointi kannattaa suunnata muunlaiseen uusiutuvan tuotantoon kuin aurinkoenergiaan. Tämä tulisi ohjauksessa ottaa huomioon. Järjestelmien asentaminen olemassa oleviin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin komission ehdottamassa aikataulussa saattaa olla kustannustehoton tapa vähentää päästöjä ja lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Myötäillen valtioneuvoston kantaa pidämme perusteltuna aurinkoenergiajärjestelmän asentamista ensisijaisesti laajamittaisten korjausten yhteydessä, jos tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Lähtökohtana uusiutuvan energian kasvun vauhdittaminen on tarpeen, mutta peräänkuuluttaisimme teknologianeutraalimpaa lähestymistapaa. Kustannustehokkuutta ei välttämättä saavuteta niin rajaavalla ehdotuksella kuin direktiiviehdotuksessa esitetään.

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752 ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, 045 3461925.