Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalition ry:ltä (CLC) asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston perusmuistiosta (VM2022-00440) koskien puheenjohtajamaan osittaista kompromissiehdotusta asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen ((EU) 2015/1814) muuttamisesta.

Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta.

Osana RePowerEU-suunnitelmaa Euroopan komissio on antanut asetusehdotuksen jonka mukaan RePowerEU:n rahoitus kanavoitaisiin RRF-välineen kautta. Komission ehdotuksessa REPowerEU-hankkeiden rahoitus koostuisi uudesta 20 mrd. euron rahoituksesta, joka siirrettäisiin päästökaupan markkinavarausvarannon päästöoikeuksien myymisestä saaduista tuloista. Asetusehdotusta käsitelleen finanssineuvosten työryhmän puheenjohtaja on ehdottanut myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja Brexit-mukautusvarauksen varoja RePowerEU-hankkeiden rahoittamiseen. Rajoitumme lausunnossamme vain markkinavakausvarannon mahdolliseen käyttöön RePowerEU-hankkeiden rahoittamiseksi.

Pidämme valtioneuvoston tavoin erittäin tärkeänä että REPowerEU:n toimet rahoitettaisiin lähtökohtaisesti siten, että markkinavakausvarannon toimintaan ei puututa. EU:n osalta päästökauppa on keskeisin vihreään siirtymään kannustava elementti, joka vihdoin vuosien kipuilun jälkeen on saatu toimimaan markkinavakausvarannon aktivoitumisen myötä. Erityisesti nyt tarvitsemme vahvaa signaalia vauhdittamaan investointeja ei-fossiilisiin energialähteisiin. Näemmekin että mahdollinen markkinavakausvarannon päästöoikeuksien palauttaminen markkinoille heikentäisi EU:n ilmastopolitiikan uskottavuutta sijoittajien silmissä ja siten saattaisi hidastaa siirtymää puhtaaseen eurooppalaiseen energiajärjestelmään.

Ymmärrämme toimenpiteen fiskaaliset tavoitteet, mutta harkitsisimme muita keinoja mahdollisen rahoitustarpeen täyttämiseksi.

Mikäli markkinavakausvarannon päästöoikeuksien käyttöön rahoituksessa kuitenkin päädytään, pidämme valtioneuvoston tavoin erittäin tärkeänä varmistaa että toimenpiteen kielteiset vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja että varannosta vapautetut päästöoikeudet lyhennetään ensivaiheessa takaisin. Yhdymme valtioneuvoston kantaan myös sen suhteen, että 55-valmiuspaketin tavoitteet tulisi pyrkiä saavuttamaan viiveettä.

Lisätiedot: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, 050 5149752 ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, 045 3461925.