Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 4.4.2022 kuudennen arviointiraporttinsa ilmastonmuutoksen etenemisestä ja hillitsemisestä. Raportissa esitetään yhteenveto uusimmista ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevista tiedoista ja arvioidaan menetelmiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja kasvihuonekaasujen poistamiseksi ilmakehästä.

Raportin mukaan lämpenemisen rajoittaminen noin 1,5 celsiusasteeseen edellyttää, että kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun viimeistään 2025 ja että vuoteen 2030 mennessä päästöt laskevat 43 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Vaikka tavoiteet saavutettaisiin, lämpötilarajan tilapäinen ylittyminen on lähes väistämätöntä. Rajan alle on kuitenkin mahdollista palata vuosisadan loppuun mennessä.

Lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen tai alle 2 asteeseen vaatii välittömiä kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia kaikilla talouden aloilla. Investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin ovat tällä hetkellä kuitenkin 3–6 kertaa pienemmät kuin niiden pitäisi olla vuoteen 2030 mennessä, jotta voisimme rajoittaa lämpenemisen 2 asteeseen. Investointivaje lämpötilan rajoittamiseksi 1,5 asteen tasoon ero on vielä suurempi. Myös fossiilisten polttoaineiden tukien vähentämisellä olisi merkittävä vaikutus ilmastoratkaisujen houkuttelevuuteen sijoituskohteina. Tämän investointivajeen täyttäminen on kuluvan vuosikymmenen tärkein haaste. CLC on korostanut tätä perustamisestaan lähtien.

Hyvänä uutisena raportissa korostetaan, että useiden vähähiilisten teknologioiden yksikkökustannukset ovat laskeneet merkittävästi vuoteen 2010 verrattuna ja ovat tällä hetkellä vertailukelpoisia perinteisiin teknologioihin. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman kustannukset laskivat 85 % ja 55 % vuosien 2010 ja 2019 välillä. Teknologian kehitys on tehnyt aurinko- ja tuulivoimasta monin paikoin edullisempaa kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia.

Raportissa korostetaan myös hiilinielujen roolia. Raportin mukaan 1,5 celsiusasteen raja tulee ylittymään ja meidän on tämän jälkeen pystyttävä vähentämään ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, mikä tarkoittaa käytännössä sekä luonnollisten nielujen merkittävää vahvistamista eli metsäkadon pysäyttämistä ja metsittämistä. Myös hiilensidontakapasiteetin, kuten hiilen talteenoton energiantuotannon tai teollisuuden laitoksista tai suoraan ilmakehästä, huomattava kasvattaminen on tärkeää.

Uutena elementtinä raportti käsittelee kaupunkien, kansalaisten ja kysyntävetoisen hiilen vähentämisen roolia. Raportin mukaan skaalautuvat muutokset käyttäytymisessä ja kulttuurissa voivat vähentää päästöjä jopa 40–70 % nykyiseen kulutukseen verrattuna. Naudanlihan kulutus, lentomatkailu ja rakennusten energiankäyttö ovat aloja, joilla suurten ihmismäärien yhtenevillä päätöksillä voi olla suuri merkitys.

Climate Leadership Coalition on tyytyväinen raportin sisältöön, sillä raportti selventää monia elintärkeitä seikkoja. CLC:n johtopäätös on, että hiilibudjettipohjainen laaja päästökauppajärjestelmä ja tehokas hiilipäästöjen hinnoittelu ovat tärkeimmät välineet päästövähennyksiin ja hiilinielujen kasvattamiseen tähtäävien investointien kiihdyttämiseksi. Lisäksi on laadittava kokonaisvaltainen strategia maankäyttöä ja biotaloutta varten sekä koottava hiilijalanjälkiä koskevat tiedot, jotta yritykset ja yksittäiset ihmiset pystyvät tekemään ilmastoa säästäviä päätöksiä.

Vuosi 2050 on vain yhden teollisen investointisyklin päässä. Meillä on nyt todennäköisesti viimeinen mahdollisuus saada ilmastopolitiikkamme kuntoon. Kehotamme valtioita toimimaan tässä asiassa vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja: Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, tuuli.kaskinen@clc.fi, +358 50 5149752, Jouni Keronen, toinen puheenjohtaja, Climate Leadership Coalitionin neuvottelukunta, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 4534881 ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, +358 45 3461925.