Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen saapuu Suomeen maanantaina 4.10. keskustelemaan valtiojohdon kanssa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Elvytyspakettia käytetään muun muassa vihreän siirtymän ilmastoratkaisujen edistämiseen.

Euroopan laajimman ilmasto-businessverkoston Climate Leadership Coalitionin mielestä on tärkeää, että puheenjohtaja Leyenin vierailun yhteydessä keskustellaan myös Euroopan komission ehdottamien hiilidioksidin päästövähennystavoitteiden, eli Fit for 55 -paketin, merkityksestä Suomen omille hiilineutraalisuustavoitteille ja elinkeinoelämän tarvitsemille vihreille investoinneille.

”Euroopan komission Fit for 55 -paketti vahvistaa kannustimia vähähiilisiin investointeihin ja se vauhdittaa merkittävästi yhteiskuntien muutosta kohti vähähiilisyyyttä. EU:n päästökaupan laajentaminen uusille sektoreille kaksinkertaistaa markkinapohjaisuuteen perustuvan järjestelmän kattavuuden”, toteavat Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström ja ja varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Vuodesta 1990 lähtien EU:n vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 1 400 miljoonaa tonnia (2018). Fit for 55 -paketin tavoitteena on vähentää päästöjä edelleen noin 1 600 miljoonalla tonnilla ja kasvattaa hiilinieluja 42 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

EU:n päästökaupan laajentaminen kattamaan suuremman osan päästöistä takaa päästövähenemät ja mahdollistaa vaikuttavan päästöjen hinnoittelun. Fit for 55 -paketin kulmakivi, EU:n päästökauppa (EUETS), on markkinapohjainen ”cap and trade” järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Päästökatto, cap, takaa päästövähenemät ja päästöoikeuksien vaihdettavuus, trade, sen että päästövähennykset tapahtuvat kustannustehokkaasti. Päästökaupan alaisten energiasektorin ja energiaintensiivisen teollisuuden päästöt ovat laskeneet 42,8 prosenttia vuodesta 2005. Järjestelmän laajentaminen merenkulkuun, tieliikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen nostaisi päästökaupan kattavuuden nykyisestä noin 38 prosentista liki 80 prosenttiin EU:n kokonaispäästöistä.

Fit for 55 -paketti kiristää päästökaupan vähennystavoitetta vuodelle 2030 nykyisestä 43 prosentista 61 prosenttiin (merenkulku mukaanlukien) suhteessa vuoteen 2005. Se myös ylläpitää mekanismia historiallisen päästöoikeusylijäämän vähentämiseksi. Tieliikenteelle ja lämmitykselle esitettävän erillisen päästökaupan tavoitteeksi ilmastopaketti ehdottaa 43 prosentin vähennystä vuoteen 2005 verrattuna.

CLC uskoo ehdotettujen toimenpiteiden vahvistavan merkittävästi järjestelmän ohjausvaikutusta, parantavavan markkinan stabiliteettia sekä vahvistavan kannustimia vähähiilisyyteen. Päästökauppajärjestelmän toimivuus on hyvä varmistaa erillisellä liikennettä ja lämmitystä koskevalla ratkaisulla, joskin pidemmällä aikavälillä CLC näkee yhteisen päästökauppajärjestelmän ensisijaisena ratkaisuna teknologioiden integroituessa sekä tehokkuussyistä.

Hiilinielujen nettomääräiset lisäyksen (42 Mt CO2qe) komissio esittää saatavan pääosin kasvattamalla EU:n metsäpinta-alaa, lisäämällä metsien puustoisuutta, vahvistamalla muita luonnollisia nieluja (esim. suot) sekä vähentämällä maankäyttösektorin päästöjä. Komissio tulee myös tarkentamaan hiilen varastoitiin liittyvää lainsäädäntöä delegoidulla asetuksella. Asetus tulee korostamaan puutuotteiden ja materiaalisubstituution merkitystä hiilidioksidin sitojana. CLC korostaa biomateriaalisubstituution mahdollisuuksia ja pitää tarpeellisena markkinamekanismin luomista myös hiilidioksidin varastoinnille ja materiaalisubstituutioille. CLC on tarkastellut aihepiiriä ehdotuksessaan EU:n pitkän aikavälin maankäyttö- ja biotalousstrategiaksi.

Päästöbudjetti, joka hyväksyttiin EU:n trilogi-neuvotteluissa indikatiivisena osaksi ilmastolakia, luo perustan oikealle määrälle EU:n päästöoikeuksia ja mahdollistaa tarvittaessa nopeat muutokset päästöoikeuksien määrään. Päästöbudjetti kestää paremmin muutoksia poliittisissa voimasuhteissa ja sitä kautta parantaa toimintaympäristön ennustettavuutta ja investoijan luottamusta. CLC ja Nordic Call -aloitteen tukijat pitävät tärkeänä päästöbudjetin määrittämistä sitovaksi indikatiivisen sijaan.

Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta mahdollistavat vähähiiliratkaisujen ja vihreän liiketoiminnan nopemman kehittämisen sekä tukevat reilua siirtymää. Komissio ehdottaa päästöoikeuksien huutokauppatulojen käyttöä ilmasto- ja energiaprojekteihin sekä vähentämään siirtymän sosiaalisia vaikutuksia haavoittuville kotitalouksille, pienyritykslle ja liikenteen käyttäjille. CLC tukee esityksen mukaista päästökauppatulojen käyttöä koko siirtymän ajan.

Hiilitullimekanismi turvaa tasavertaiset kilpailuedellytykset sekä kannustaa muita maita ottamaan käyttöön vaikuttavia ilmastopolitiikkoja ja hiilen hinnoittelumekanismeja. Komissio on ehdottanut hiilitullimekanismia (CBAM) pienentämään hiilivuodon riskiä tietyillä energiaintensiivisillä toimialoilla. Mekanismi asettaisi EU:n alueelle tuotavien tuotteille niiden hiilisisällön mukaisen maksun ja toisaalta vähentäisi ilmaisten päästöoikeuksien määrää päästökauppajärjestelmässä. Mekanismin myötä tuontituotteiden hiilisisältö heijastuisi niiden hintoihin ja siten tasavertaistaisi kilpailuedellytyksiä.

CLC uskoo, että mekanismi kannustaa muitakin kuin EU-valtioita ottamaan käyttöön vaikuttavia ilmastopolitiikkoja ja kiristämään Pariisin sopimuksen alaisia päästötavoitteitaan. Sen pitäisi myös rohkaista samanmielisiä maita muodostamaan vapaaehtoisia yhteenliittymiä. CLC näkee, että tuote- tai materiaalipohjainen hiilijalanjälki olisi paras keino määrittää mekanismin päästökertoimet. Hiilijalanjälkeä voidaan myös hyödyntää erinomaisesti yksityisten ja julkisten hankintojen kriteerinä.

CLC:n näkemys on, että Fit for 55 -paketti on tärkeä myös UNFCCC-prosessia ajatellen. Yhdessä ilmastolain ja Fit for 55 -paketin kanssa EU on valmis Pariisin sopimuksen ensimmäiseen välitarkasteluun vuonna 2023 ja sen jälkeisiin neuvottelukierroksiin.

Fit for 55 -paketti vahvistaa kannusteita vähähiilisiin investointeihin ja parantaa kilpailukykyä proaktiivisissa maissa. Tarvitsemme toimenpiteitä kaikissa G20-maissa, jotka yhdessä vastaavat noin 80 prosentista globaaleja päästöjä. Elokuussa julkaistun IPCC:n kuudennen arviontiraportin hälyttävien havaintojen valossa meidän täytyy kiristää tavoitteitamme ennen marraskussa järjestettävää COP26 kokousta. Fit for 55 -paketilla EU on asettanut tavoitetason muille.

Climate Leadership Coalition on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen 87 jäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, p. +358 50 4534881, Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, p. +358 45 3461925