Climate Leadership Coalition (CLC) tukee Euroopan komission ehdotusta EU:n ilmastolaiksi, joka on keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaista tavoitetta ilmastoneutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä. Ehdotus ilmastoneutraaliudesta lisää pitkän aikavälin ennakoitavuutta, mikä on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemisen edellyttämien yksityisten investointien aikaansaamiseksi.

CLC haluaa kuitenkin tuoda esiin seuraavat näkökohdat ennen kuin vihreän kehityksen ohjelman mukaisesta lainsäädäntökokonaisuudesta päätetään:

  • CLC toivoo tavoitteen selkeyttämistä: EU-tason hiilibudjetin määrittämistä vuotta 2050 edeltäville nettopäästöille. Tämä voitaisiin toteuttaa osana vuoden 2030 päästötavoitteen mahdollista kiristämistä koskevaa vaikutusanalyysiä.
  • CLC muistuttaa, että ehdotuksessa ilmastolaiksi ei kiinnitetä huomiota EU-alueelle ja jäsenmaihin EU:n ulkopuolelta tuotavien hyödykkeiden hiilijalanjälkeen. EU:n hiilijalanjälki on Global Carbon Projectin mukaan ollut merkittävä vuodesta 1990 alkaen (katso kuva 1). EU:n ilmastopolitiikan kiristyessä tuontihyödykkeiden hiilijalanjälki voi kasvaa edelleen, mistä johtuen CLC näkee tarpeellisena seurata jalanjäljen kehittymistä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin sen hillitsemiseksi. Tuontihyödykkeiden hiilijalanjälkeä koskeva ongelma tulisi ratkaista kansainvälisen koalition avulla osana Pariisin sopimusta.
  • Komission esitys ei myöskään ota kantaa vuoden 2050 jälkeiseen aikaan. Jos hiilidioksidin sidonnan ilmakehästä tulisi pitkällä aikavälillä ylittää päästöt, tulisi ilmakehästä tapahtuvaa hiilen sidontaa koskevat linjaukset tehdä riittävän ajoissa ennen vuotta 2030. Tällöin hiilinielujen vahvistamiseen ja uuden, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen perustuvan teknologian kehittämiseen jäisi riittävästi aikaa. Toisaalta hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen perustuvien teknologioiden ennakoitua nopeampi kehittyminen mahdollistaisi myös suunniteltua mittavammat päästövähennykset vuosina 2020-2050. Näin ilmastoneutraaliuden saavuttaminen voisi tapahtua ennakoitua aiemmin.
  • Komission esitys EU:n ilmastolaiksi ei myöskään sisällä kansainvälisten päästövähennys-mekanismien käyttömahdollisuutta. CLC katsoo, että aidosti lisäisten (Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisten) päästövähennysyksiköiden käytön ja siirron mahdollistaminen helpottaisi päästötavoitteen saavuttamista myös siinä tapauksessa, että LULUCF-sektorin nielujen hyödyntäminen tai hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön perustuvan teknologian kehitys poikkeaisi suunnitellusta. Esimerkiksi Ruotsissa on valmisteilla olevassa hallituksen ilmastostrategiassa tuotu esille mahdollisuutta käyttää kansainvälisiä mekanismeja vuodelle 2045 asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Toisaalta kansainvälisten mekanismien käyttö mahdollistaisi myös tärkeän rahoitusavun kehittyvien maiden päästövähennyshankkeille, turvaisi jo alkaneiden hankkeiden jatkuvuuden ja myötävaikuttaisi uusien hankkeiden syntyyn.

CLC toivoo, että Vihreän kehityksen ohjelman mukainen lainsäädäntökokonaisuus huomioi nämä näkökohdat.

Lisätietoja: Jouni Keronen, jouni.keronen(at)clc.fi, puh. +358 50 453 4881.

Climate Leadership Coalition (CLC) on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. Jäsenistöön kuuluu 64 organisaatiota, joiden markkina-arvo kattaa yli puolet Helsingin pörssistä. Koalition jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.