Rahoitusmarkkinoiden suuri vakausriski on markkinoiden puutteellinen tieto yrityksiin, toimialoihin ja alueisiin kohdistuvista ilmastoriskeistä. Siksi Financial Stability Board (FSB) kehottaa kaikkia rahoitus­markkinoiden toimijoita vaatimaan yrityksiltä arviota siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Vaikka monet yritykset kertovat hiilidioksidipäästöjensä määrän, suurin osa strategisesti tärkeistä ilmastokysymyksistä on pimennossa. Yrityksen markkina-arvoon ja luottokelpoisuuteen vaikuttaa paitsi se, miten uskottavasti se ymmärtää ilmastoriskit ja -mahdollisuudet, myös se, miten riskianalyysi otetaan huomioon strategiassa ja investointipäätöksissä. Siksi sijoittajien, vakuuttajien, rahoittajien ja kaikkien rahoitusmarkkinoiden toimijoiden tulisi vaatia seikkaperäinen selvitys yrityksiltä niiden ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista, vaatii Financial Stability Board (FSB).

Tehtävää varten luodun arviointikehikon pääperiaatteet julkaisiin joulu­kuussa 2016. Kesäkuussa 2017 saatiin yksityiskohtainen kysymyspatteristo, joka auttaa arvioimaan eri toimialoilla toimivien yritysten menestys­edellytyksiä ilmastonmuutoksesta kärsivässä maailmassa, matkalla vähähiiliseen talouteen.

Vakausriskeistä suurin on tiedon puute

Rahoitusmarkkinoiden suuri vakausriski on markkinoiden puutteellinen tieto yrityksiin, toimialoihin ja alueisiin kohdistuvista ilmastoriskeistä. Siksi sijoittajilla, luotottajilla, vakuuttajilla, luottoluokittajilla, markkina-analyytikoilla, pörssikeskuksilla ja sijoitusneuvonantajilla pitää olla kaikki olennainen tieto, joka koskee yrityksen strategiaa, hallintotapaa sekä riskejä ja mahdollisuuksia. Ilman tätä tietoa hinnoit­telu- ja investointivirheiden riski on suuri.

Vakausriski vertautuu tilanteeseen, jossa Yhdys­val­tain asuntolainamarkkinan hinnoitteluvirheet ja niiden puhkeaminen ajoivat maailman finanssikriisiin.

Ilmastoriskien ensimmäinen ryhmä liittyy prosessiin, jossa maailma siirtyy vähähiiliseen talou­teen. Tällaisia ovat politiikan ja lainsäädännön muuttumisesta johtuvat riskit, teknologia­valintoihin liittyvät riskit, markkinariskit ja maineriskit. Keskeinen markkinariski liittyy siihen, kuinka nopeasti kansalaiset alkavat vieroksua ison hiilijalanjäljen hyödykkeitä. Suuri maineriski on myös yrityksen mielikuvan ja brändin tahraantuminen suurten kasvihuonepäästöjen tai niistä annetun väärän tiedon seurauksena. Maineriskejä liittyy myös alihankkijoiden ja asiakasyritysten toimintatapoihin.

Ilmastoriskien toiseen ryhmään kuuluvat fyysiset riskit. Akuutteja ovat esimerkiksi hirmumyrskyt ja tulvat. Kroonisia ovat riskit, jotka liittyvät sademäärien pysyviin muutoksiin, merenpinnan nousuun, keskilämpötilan kohoamiseen ja äkillisten säävaihtelujen yleistymiseen.

Ilmastomahdollisuudet mullistavat markkinat

Ilmastomahdollisuudet liittyvät puolestaan 1) resurssitehokkuuteen, 2) energiavalintoihin, 3) uusien tuotteiden ja palvelujen kysyntään, 4) julkisen sektorin toimiin, yhteisöjen tarpeisiin ja aloitteisiin sekä kehityspankkien kautta syntyviin uusiin markkinoihin ja 5) joustavuuteen. Jälkimmäinen liittyy muun muassa uusiutuvan energian hankkeisiin, puhtaiden raaka-aineiden ja välituotteiden hyödyntämiseen sekä energiatehokkaiden ratkaisujen soveltamiseen.

FSB ohjaa sijoittajia kysymään, miten yrityksen hallitus käsittelee ilmastoriskejä ja miten se sitouttaa toimivan johdon arvioihinsa. Entä miten riskianalyysi otetaan huomioon strategiassa, investointipäätöksissä tai riskien hallinnassa. Tieto vähentää vakavien hinnoitteluvirheiden sekä väärien luottoluokitusten ja luottopäätösten todennäköisyyttä.

Raportointi tuo nostetta osakemarkkinoilla

FSB:n ehdottama raportointikehikko on vapaaehtoinen. Miksi yritykset suostuisivat sen velvoitteisiin? Yrityksen, jonka analyysi ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista on uskottava, saa nostetta osakemarkkinoilla ja positiivista mainevaikutusta asiakaskunnassa.  Siksi raportointijärjestelmän uskotaan leviävän vallitsevaksi käytännöksi noin viidessa vuodessa. Sitä vauhdittaa yritysten ja sijoittajien kasvava ymmärrys siitä, että  ilmaston- ja ilmastopolitiikan muutoksesta aiheutuu ris­kejä ja mahdollisuuksia, jotka eivät kohtele kaikkia yrityksiä samalla tavalla.

Markkina, joka pystyy arvioimaan, mitkä yritykset kestävät edessä olevan muutoksen paremmin, ja mitkä huonommin, nostaa esiin  ”hyviä” ja painaa alaspäin ”huonoja”. Hyvissä yrityksissä sijoitettu raha tuottaa, huonoissa se häviää.

Timo Tyrväinen, pääekonomisti, CLC

Financial Stability Board (FSB) perustettiin vuonna 2009 edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta. Sen jäseniä ovat G20-maat keskuspankkeineen sekä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Maailmanpankki, OECD, Kansainvälinen järjestelypankki BIS, Euroopan keskuspankki ja EU-komissio.