Pariisin ilmastokokouksen tavoitteena on kaikki maat kattava ja sitova ilmastosopimus vuodesta 2020 eteenpäin ja maapallon lämpötilan nousun pitäminen alle 2C asteessa. Sopimuksen tulee edistää ilmastonmuutosta hillitseviä toimia jo ennen vuotta 2020. Tavoitteen toteutuminen edellyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien puhtaan energian ja ilmastomyönteisten investointien nelinkertaistamista vuoden 2013 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Valtaosa ilmastomyönteisistä investoinneista tulee yksityisiltä yrityksiltä. Julkisen sektorin rahoituksella ei saada aikaan riittävän suuria investointeja ilmastonmuutoksen hillintään.

Markkinaehtoiset investoinnit ovat ilmastotoimien kannalta tehokkaampia ja niiden avulla voidaan tehokkaimmin kehittää uusia teknologisia ratkaisuja. Siirtyminen vähäpäästöiseen yhteiskuntaan on valtava urakka, joka on tehtävä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Hallitusten tulee toimillaan edistää markkinaehtoisten investointien rahoitusta ja markkinamekanismien laajentumista. Vain elinvoimaiset ja kannattavat yritykset pystyvät vaadittavaan kehitystyöhön ja investointeihin, joten oleellinen osa ilmastotyötä on yritysten toimintaedellytysten varmistaminen.

Globaali hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on paras ja teknologianeutraali keino vauhdittaa investointeja vähähiilisiin ratkaisuihin. Se on myös tasapuolisin malli ilmastonmuutoksen torjunnan kustannusten jakamisessa. Monissa maissa käytössä olevia fossiilienergian tukiaisia pitää myös nopeasti purkaa. Päästöjen hinnoittelua varten tarvitaan läpinäkyvät ja globaalisti yhteismitalliset laskenta- ja raportointikäytännöt. On tärkeätä, että investointivolyymien kasvua seurataan määrävälein, esim. 3-5 vuotta. Jos riittävää kasvua ei saada aikaan pitää tehostaa markkinamekanismien toimintaa tai ottaa käyttöön uusia menetelmiä.

Investointien lisäksi myös vähähiiliset kuluttajamarkkinat pitää saada kehittymään nopeammin. Kansalaisilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sen haittojen minimoimisessa. Mitä aktiivisemmin valitsemme vähäpäästöisiä ratkaisuja, sitä enemmän yritykset ja julkinen sektori panostavat niiden kehittämiseen.

Suomessa on tänä syksynä käynnistetty Ilmastolupaus-hanke (www.ilmastolupaus.fi), jolla kannustetaan kansalaisia tekemään vähäpäästöisiä valintoja. Hanke on ehdolla myös YK:n pilottihankkeeksi.

 

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen, Climate Leadership Coalition, p. 040 5515 550
toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition, p. 050 4534 881