Internationella klimatpanelens rapport, som publicerades i augusti, åskådliggjorde hur klimatförändringen har accelererat. Ledarna för Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava), Climate Leadership Coalition (CLC), Finlands Näringsliv (EK), Takorganisationen för finländska utvecklingsorganisationer (Fingo), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Finlands Fackförbunds Centralorganisation (SAK) och Tjänstemannacentralorganisationen (STTK) anser det vara nödvändigt att Finlands och Europeiska unionens klimatmål hålls fast och att man bereder sig på att skärpa dem om klimatförändringen accelererar. Undertecknarna har publiserat ett öppet brev till Finlands regering och riksdagen och önskar att det utvecklas systematiska varningssystem för de kriser som klimatförändringen orsakar.

Öppet brev till Finlands regering och riksdagen

Ärade politiska beslutsfattare,

Internationella klimatpanelens rapport, som publicerades i augusti, åskådliggjorde hur klimatförändringen har accelererat. Enligt alla de scenarier som använts i rapporten kommer en höjning av temperaturnivån med 1,5 grader sannolikt att överskridas senast i början av 2030-talet. Om utsläppsnivån förblir hög kan den globala temperaturen stiga med mer än tre grader före 2060 och i Finland ännu mer. Denna utveckling skulle medföra allvarliga problem bland annat för den globala livsmedelssäkerheten, medborgarnas hälsa och stabiliteten i samhället.

Vi undertecknade anser det vara nödvändigt att man håller fast vid det mål för koldioxidneutralitet som beskrivs i Finlands förslag till klimatlag och Europeiska unionens klimatlags mål för koldioxidneutralitet samt klimatmålen Fit for 55. Dessutom måste man förbereda sig på att skärpa målen på grund av klimatförändringen och dess följdverkningar, såsom översvämningar och skogsbränder som medför fara för människor och näringar, accelererar. Även tillräcklig finansiering och forskning samt en rättvis övergång till de åtgärder som de skärpta målen förutsätter ska möjliggöras.

Vi hoppas också att Finland och andra intresserade länder i internationella forum – bland annat Förenta nationerna – ska främja utvecklingen av systematiska varningssystem för de kriser som klimatförändringen orsakar, utifrån vilka man på förhand kan komma överens om nödvändiga åtgärder. COVID-19-pandemin har visat att många länder har brister i beredskapen inför nya och överraskande kriser, både i fråga om förutseende, lagstiftning och ledningsmodell. Detta gäller även i frågan om åtgärder för att begränsa och anpassa klimatförändringen. Ett globalt främjande av varningssystemet sporrar länderna att förnya existerande eller skapa nya metoder för undantagstillstånd. Det skulle också öka trycket på att komma överens om gemensamma, påskyndande klimatåtgärder vid COP26-mötet i november.

Vi har redan i flera år genomfört klimatåtgärder i de organisationer vi företräder och vi är beredda att ytterligare öka klimatåtgärderna och samarbetet, när det gäller att minska koldioxidavtrycket, öka det ekologiska handavtrycket samt främja anpassningsåtgärder och rättvis övergång.

Med vänlig hälsning,

Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation, SAK

Sture Fjäder, ordförande, Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Akava

Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands Näringsliv, EK

Liisa Laakso, styrelseordförande, Takorganisationen för finländska utvecklingsorganisationer, Fingo

Juha Marttila, ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK

Antti Palola, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation och Tjänstemannacentralorganisationen, STTK

Karl-Henrik Sundström, styrelseordförande, Climate Leadership Coalition, CLC

 

Mera information:

Pia Björkbacka, internationell expert, SAK, pia.bjorkbacka@sak.fi, +358 50 4645342

Nora Elers, direktör, EK, nora.elers@ek.fi, +358 50 5746977

Jouni Keronen, verkstellande direktör, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, +358 50 4534881

Leila Kurki, expert, STTK, leila.kurki@sttk.fi, +358 400 798959

Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, liisa.pietola@mtk.fi, +358 50 4384014

Piia Rekilä, samhällspolitiken chef, Akava, piia.rekila@akava.fi, +358 44 3009484

Emilia Runeberg, klimatrådgivare, Fingo, emilia.runeberg@fingo.fi +358 50 317 6686