12huhti2018

Johtavat yritykset kehottavat Pohjoismaita johtajuuteen ilmastonmuutosasioissa

Tehkää kaikista julkisista hankinnoista Pohjoismaissa fossiilittomia tai hiilineutraaleja ja pyrkikää siten laajentamaan älykkäiden ratkaisujen markkinoita sekä palkitsemaan muutoksen kärkenä toimivia yrityksiä. Tämä on yksi ehdotuksista, joita viisi pohjoismaista yritysverkostoa antavat Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöministereille heidän kokoontuessaan huomenna Tukholmaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden merkeissä. Pohjoismaiset yritykset kehottavat päättäjiä kehittämään kunnianhimoisia ilmasto-ohjelmia yhteistyössä yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin saavutamme fossiilittoman yhteiskunnan nopeammin, edistämme maailmanlaajuisia ilmastohankkeita ja samalla vahvistamme Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Pohjoismaisten yritysten mukaan Pohjoismaat voivat edistää maailmanlaajuisia ilmastohankkeita esittelemällä hyviä esimerkkejä ilmastoratkaisuista. Pohjoismaiset yritykset havaitsivat nopeasti ilmastohankkeiden tuomat kilpailuedut ja ymmärsivät, että poliittisen johdon ja innovaatioiden väliset synergiat voivat parantaa kilpailukykyä. Nykyään monet yritykset ovat huomanneet, että ympäristösäädökset ovat olleet hyödyllisiä ja että nyt on tullut aika laajentaa hankkeita. Nämä ovat johtopäätöksiä raportista, joka perustuu Pohjoismaiden suurimpien yritysten toimitusjohtajien, hallitusten puheenjohtajien ja muiden yritysjohtoon kuuluvien haastatteluihin. Nordic companies on climate transition, competitiveness and growth -raportti perustuu 38 pohjoismaisessa yrityksessä tehtyihin haastatteluihin. Yhdessä niillä on yli puoli miljoonaa työntekijää eri puolilla maailmaa, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vastaa 17 prosenttia Pohjoismaiden bruttokansantuotteesta.

 Yli 50 prosenttia haastatelluista yrityksistä kertoi, että ne voisivat asettaa nykyistä tiukempia tavoitteita, jos politiikat kehittyvät oikeaan suuntaan. Kolme neljästä pystyy nollaamaan kasvihuonekaasupäästönsä ja puolet niistä sanovat pystyvänsä siihen ennen vuotta 2050. Lisäksi monet pohjoismaiset yritykset pitävät ilmastoinvestointeja välttämättömyytenä, joka lujittaa niiden asemaa maailmanlaajuisilla markkinoilla ja varmistaa niiden selviämisen pitkällä aikavälillä.

Raportin luovuttivat torstaina 12.4.2018  Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöasioista vastaaville ministereille liike-elämän edustajina Hagainitiativet, Norge 203040, Fossilfritt Sverige, Íslenska NýOrka ja Suomen Climate Leadership Coalition. Tavoitteena on tarjota poliitikoille näkemys siitä, miten pohjoismainen liike-elämä voi edesauttaa ja nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan vahvistaen samalla Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Yksi raportin johtopäätöksistä oli, että Pohjoismailla voi olla merkittävä rooli Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Raportissa haastatellut toimitusjohtajat ilmaisivat selkeän kantansa, että Pohjoismaat voivat antaa oman panoksensa

 • osoittamalla johtajuutta maailmanlaajuisesti
 • olemalla roolimalli ja älykkäiden ratkaisujen koekenttä
 • edistämällä maiden välistä yhteistyötä
 • levittämällä innovaatioita
 • viemällä ratkaisuja muihin maihin.

Menestyksen avaintekijöitä tarkasteltaessa tulos on selvä. Pitkän aikavälin ennustettavat säädöksetovat auttaneet yrityksiä vähentämään päästöjään. Tärkeitä tekijöitä ovat myös Pohjoismaissa helposti käytettävissä oleva uusiutuva energia ja korkea innovaatiotaso. Tärkeimmät syyt, miksi yritykset sanovat ilmastohankkeiden parantavan kilpailukykyä, ovat

 • uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen
 • energian ja luonnonvarojen tehokkaan käytön tuomat kustannussäästöt
 • työnantajabrändin vahvistuminen ja henkilöstön tyytyväisyyden paraneminen
 • suuremman asiakaskysynnän tuottaman myynnin kasvu
 • ympäristövaatimukset julkisten hankintojen osana.

Haastattelujen tulos on tiivistetysti se, että ilmastonmuutos ja siirtyminen vihreämpään talouteen on päällimmäisenä pohjoismaisten toimitusjohtajien, hallitusten puheenjohtajien ja muun yritysjohdon mielessä. Lisäksi pohjoismaiset vientiyritykset ovat vahvasti sitoutuneet sekä vähentämään omia päästöjään että olemaan osa maailmanlaajuista ratkaisua ilmastonmuutokseen. Kaikki yritykset näkevät, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä on yhteys kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Siksi ei ole yllättävää, että yritykset suhtautuvat myönteisesti ilmastopoliittisen siirtymän kiihdyttämiseen tavoitteita tiukentamalla.

Monet yritysjohtajat uskovat, että Pohjoismaat voivat ottaa kansainvälisesti nykyistä tärkeämmän roolin maailmanlaajuisten ilmastohankkeiden vauhdittamisessa. Yksimielisinä Pohjoismaat pystyvät haastamaan Euroopan unionin ottamaan käyttöön nykyistä kunnianhimoisempia ilmasto-ohjelmia ja hinnoittelemaan ulkoiset ympäristövaikutukset oikein. Siitä on hyötyä ympäristön lisäksi myös yrityksille ja Pohjoismaiden kilpailukyvylle.

Ilmastovaikutusten vähentäminen on meidän aikamme suurin liiketoimintamahdollisuus. Me pohjoismaiset yritysverkostot näemme neljä selkeää strategiaa, jotka voivat vahvistaa Pohjoismaiden yrityksiä ja edesauttaa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Kehotamme Pohjoismaiden ministereitä aloittamaan alan eturivin yritysten toimintaa helpottavan yhteistyön seuraavilla toimilla:

 • asettamalla kansalaisten hiilijalanjälkeä koskevia tavoitteita, jotka ohjaavat kuluttajia tekemään parempia valintoja ja yrityksiä toimimaan vastuullisemmalla tavalla
 • tekemällä kaikista julkisista hankinnoista Pohjoismaissa fossiilittomia tai hiilineutraaleja ja siten laajentamalla älykkäiden ratkaisujen markkinoita ja palkitsemalla muutoksen kärkenä toimivia yrityksiä
 • luomalla yhteiset pohjoismaiset standardit, jotka muodostavat muulle maailmalle pysyvän kestävän kehityksen ratkaisujen näyteikkunan
 • jakamalla riskejä perustamalla julkisesti rahoitetun investointipankin, joka voi tarjoa taloudellista tukea lupaaville ilmastoratkaisuille ja nopeuttaa uusien ideoiden pääsyä markkinoille.

Voidakseen hyötyä aikamme suurimmasta liiketoimintamahdollisuudesta Pohjoismaiden on oltava etulinjassa ja luotava ratkaisuja, ennen kuin niistä tulee maailmanlaajuista valtavirtaa. Tiedämme, että uusille ratkaisuille on kysyntää, joten tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus. Tällä hetkellä maailma ei ole kehitysuralla, jolla voitaisiin saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet. Keskusteltuamme Pohjoismaiden tärkeimpiin kuuluvien yritysjohtajien kanssa olemme vakuuttuneita siitä, että Pohjoismaat voivat toimia tiennäyttäjinä ja nopeuttaa siirtymistä vihreään talouteen koko maailmassa.

Lisätietoja:

Jouni Keronen, toiminnanjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, puh. 050-4534881.

Nina Ekelund, toimitusjohtaja, Hagainitiativet,

Svante Axelsson, kansallinen koordinaattori, Fossilfritt Sverige

Jens Ulltveit-Moe, johtoryhmän puheenjohtaja, Norge 203040

Anna Margrét Kornelíusdóttir, projektipäällikkö, Íslenska NýOrka

Share:
 • 12 huhti, 2018
 • Unna Lehtipuu
 • 0 Comments

Share This Story

Categories

Comments